Rozwód- na jakie koszty się przygotować i czy małżonkowie mają wpływ na ich wysokość

Koszty rozwodu zależą w dużej mierze od samej strony

Podobno najtrudniejsze w rozwodzie jest samo podjęcie decyzji o nim. Nie nadawałabym jednak przesadnego znaczenia tej dość obiegowej opinii. Obserwując bieg spraw rozwodowych mogę Was zapewnić, że od samej decyzji o rozstaniu znacznie trudniejsze może okazać się przejście przez postępowanie sądowe i zakończenie go. Małżonkowie rozstają się przecież z różnych powodów i nie zawsze są w pełni zgodni co do kwestii odpowiedzialności za rozpad małżeństwa, wysokości alimentów, czy też spraw związanych ze wspólnymi małoletnimi dziećmi. A o nich sąd rozwodowy również orzeka i z reguły generują bądź potęgują spór między stronami. Wspominam o tym z jednego powodu. Punktem wyjściowym dla określenia, ile kosztuje rozwód, będzie zawsze charakter danej sprawy i to, w jakiej części stanowiska stron pozostają sprzeczne. To dosyć ogólne stwierdzenie, z którym zetkniecie się w większości artykułów dotyczących kosztów rozwodowych. Nie można odmówić mu prawdy. Rozumiem jednak, że dla osoby stojącej przed widmem rozwodu cenne są informacje o konkretnych kwotach, w końcu  do rozwodu trzeba się przygotować także od strony finansowej. Po przeczytaniu tego artykułu będziecie w stanie w przybliżeniu je oszacować.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód i zasady jej ponoszenia

Pierwszym i zasadniczym wydatkiem, który ponosi małżonek składający pozew o rozwód jest opłata sądowa. Niezależnie od tego, czy korzystamy z pomocy adwokata rozwodowego, czy też składamy pozew samodzielnie, warunkiem nadania sprawie dalszego biegu jest wpłacenie opłaty sądowej w wysokości 600 zł na rzecz Skarbu Państwa (za wyjątkami, o których przeczytacie tutaj). Kwotę tę należy uiścić gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy. Numer konta bankowego Sądu Okręgowego w Krakowie, właściwego dla rozwodów prowadzonych w Krakowie znajdziecie pod tym linkiem http://krakow.so.gov.pl/konta-bankowe,m,mg,3,23 .

Małżonkowie mogą jednak wpłynąć na obniżenie opłaty sądowej. Wprawdzie początkowo należy uiścić ją w pełnej wysokości, jednak w przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie stron sąd, po uprawomocnieniu się wyroku, zwróci połowę opłaty tj. 300 zł stronie powodowej (czyli wnoszącej pozew). Co więcej, małżonek, przeciwko któremu wniesiono pozew będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz powoda połowy poniesionej przez niego opłaty czyli kwoty 150 zł.  W konsekwencji ostateczny koszt opłaty sądowej, którą poniesie powód będzie wynosił 150 zł zamiast 600 zł. Zrezygnowanie przez małżonków z orzekania przez sąd o tym, który z nich ponosi winę za rozpad związku znacząco obniża koszt opłaty sądowej.

W sytuacji, gdy małżonkowie nie osiągną porozumienia i sąd będzie jednak rozstrzygał o winie za rozpad małżeństwa strona powodowa nadal ma szanse na odzyskanie opłaty sądowej od pozwanego. Warunkiem będzie jednak wygranie procesu (wydanie wyroku orzekającego wyłączną winę drugiego z małżonków). Natomiast oddalenie powództwa, które zdarza się nie aż tak rzadko, jak powszechnie się sądzi, oraz stwierdzenie wyłącznej winy strony powodowej wiąże się z obowiązkiem poniesienia przez nią w całości opłaty sądowej. Jako że ta jest i tak wnoszona już na wstępie postępowania to powód nie będzie mógł domagać się po prostu jej zwrotu po zakończeniu procesu.

Koszt adwokata przy sprawie o rozwód

Pomoc adwokata przy sprawie rozwodowej zazwyczaj rozpoczyna się od udzielenia porady prawnej, w ramach której strona uzyskuje rozeznanie co do swojej sytuacji i możliwych wariantów przeprowadzenia i zakończenia sprawy. Porada prawna przed wytoczeniem sprawy rozwodowej to jeden z kluczowych momentów dla strony. Dobry adwokat rozwodowy (poza obeznaniem w prawie rodzinnym) ma bagaż doświadczeń z wszystkich przeprowadzonych spraw, widział już niejedno i  będzie w stanie ocenić, czy strona jest rzeczywiście gotowa na definitywne zakończenie małżeństwa, a być może wskazać zupełnie nieoczywiste rozwiązanie problemu. Tak czy inaczej warto przed podjęciem jakichkolwiek życiowo ważnych decyzji, do których z pewnością zaliczyć należy tą o zakończeniu małżeństwa, skorzystać z porady prawnej i dowiedzieć się np. w jaki sposób przygotować się od strony dowodowej do rozwodu. Co do kosztu samej porady prawnej to mogę powiedzieć, że np. w Kancelaria Adwokacka Szczurek Szewczyk-Stępień Szkutnik jest to kwota 250 zł.

Pewnie będzie to dla Was zaskoczeniem, ale koszt sporządzenia samego pozwu o rozwód przez adwokata oscyluje w granicach od 700 zł do 1.500 zł. Cena będzie zapewne uzależniona od czasochłonności i stopnia skomplikowania sprawy, a także stawek danej kancelarii. Przyjęcie pełnomocnictwa do reprezentowania strony w toku całego postępowania będzie oznaczało poniesienie dodatkowych kosztów, które wynikają m.in. z udziału adwokata w rozprawach sądowych, sporządzania dalszych pism (np. repliki na odpowiedź na pozew o rozwód, zażaleń, odpowiedzi na wezwania ze strony sądu, zarzuty do opinii biegłych), a także monitorowania sprawy i przygotowywania dowodów. Z pewnością na ostateczną wysokość kosztów rozwodu znowu wpłynie to, czy w toku postępowania roztrząsana będzie wina za rozpad małżeństwa, a także jakie będą stanowiska stron co do spraw dotyczących wspólnych małoletnich dzieci. Być może na poczet wynagrodzenia z tytułu prowadzenia sprawy prawnik zaliczy uiszczony przez Was wcześniej koszt porady prawnej. Nie wiem jak wygląda to w innych kancelariach, ale taką praktykę przyjęliśmy w naszej. Konkretną kwotę za prowadzenie sprawy określamy biorąc pod uwagę to, czy rozwód ma zostać przeprowadzony za porozumieniem stron czy też nie, czy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i czy sporne są między nimi kwestie alimentacyjne, władzy rodzicielskiej i kontaktów z drugim rodzicem. Gdy prowadzimy sprawy o rozwód w Krakowie dla strony nie powstają także dodatkowe koszty związane z dojazdem do sądu. Koszt dojazdu na rozprawę rozwodową do Nowego Sącza jest niewielki i często również przed tamtejszym sądem spotykam znajomych pełnomocników z Krakowa.

Dodatkowe koszty sądowe

Gdy w toku postępowania zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych lub wywiadu kuratora środowiskowego to koszty w tym zakresie również obciążają strony. Ostateczna wysokość łącznych kosztów sądowych zależy zatem od tego, czy strony wnioskują o dodatkowe czynności. Jednak o tym, która ze stron będzie nimi obciążona zadecyduje sąd dopiero w orzeczeniu kończącym proces i stosownie do jego wyniku. Podstawowa reguła rządząca tym, kogo obciążają koszty sądowe sprowadza się do zasady: przegrałeś, więc płacisz. Biorąc pod uwagę złożoność wyroku rozwodowego trzeba pamiętać, że nie zawsze możliwa będzie odpowiedź zero-jedynkowa. Wówczas sąd może koszty rozdzielić stosunkowo lub wzajemnie znieść.

Jak widzicie strona ma przemożny wpływ na wysokość wydatków, które poniesie w związku z rozwodem. Poczynając od decyzji o tym, czy będzie to rozwód z orzeczeniem o winie, jakie dowody należy przeprowadzić a następnie wybierając konkretną kancelarię i decydując, czy ma ona przygotować jedynie sam projekt pozwu o rozwód, czy też prowadzić całą sprawę.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile wyniesie wynagrodzenie za poprowadzenie Twojej sprawy o rozwód przez Kancelarię Adwokacką Szczurek Szewczyk-Stępień w Krakowie wyślij do mnie wiadomość e-mail: szewczyk-stepien@adwokat-krakow.com lub po prostu zadzwoń: +48 792 276 360.

Będzie mi łatwiej udzielić konkretnej odpowiedzi, jeśli krótko wskażesz, czy chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie, czy za porozumieniem stron, a także czy z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci, a jeśli tak, czy sprawy ich dotyczące są źródłem konfliktu z drugim małżonkiem.

Inne przydatne informacje o rozwodzie znajdziesz m.in. w poniższym wpisie:


Aby poradzić się w sprawie rodzinnej możemy spotkać się w biurze Kancelarii w Krakowie, ale również w Gorlicach, czy w Nowym Sączu. Wiele konsultacji odbywamy także telefonicznie lub poprzez Whatsapp, dzięki czemu jesteśmy dostępni dla naszych klientów z całej Polski i zagranicy, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Nasi prawnicy specjalizują się w prawie rodzinnym (sprawy o rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty, władzę rodzicielską, podział majątku), a także w sprawach przeciwko nieletnim.